Disclaimer en privacyverklaring

Aan het samenstellen van deze website hebben wij de uiterste zorg besteed. Deze website geeft algemene informatie, doch ook die is soms vatbaar voor interpretatie. In uw specifieke situatie zou kunnen worden afgeweken van algemene regels; dat is inherent aan toepassing van het recht, dat immers maatwerk is. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie uit deze website. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen noch voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van deze website en wij zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 april 2016, bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie d.d. 4 mei 2016 onder nummer L 119), de AVG, wordt behandeld. Als bedoeld in de AVG verklaren wij deze regelgeving in ons bedrijfsproces te hebben ingevoerd en wij leven deze volledig na.

LET OP: onze website maakt gebruik van cookies, die alleen worden gebruikt om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies, dan kunt u deze in uw browser uitschakelen. Onze website maakt gebruik van een account login mogelijkheid voor cliënten, die slechts kan worden gebruikt na het door u verlenen van voorafgaande specifieke toestemming.

Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht ontvangen de cliënten van ons specifieke informatie ten aanzien van het verwerken van gegevens en verlenen de cliënten daartoe toestemming. Het gebruik van deze informatie staat ten dienste van de cliënten zelf en is noodzakelijk voor een goede dienstverlening aan onze cliënten. Ontvangen gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor het doel onze cliënten adequaat juridische bijstand te kunnen verlenen.

Wij leggen de navolgende gegevens vast:

  • uw naam, adres en contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres;
  • uw geboortedatum en -plaats en uw burgerservicenummer
  • de gegevens die betrekking hebben op uw juridische situatie in een specifiek dossier

Wij waarborgen dat de tot het verwerken van persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden vertrouwelijkheid in acht te nemen en wij nemen alle overeenkomstig artikel 32 AVG vereiste maatregelen, waaronder technische en organisatorische. Wij zorgen ervoor dat uw gegevens die wij beheren, adequaat worden beveiligd en beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik en tegen ongeautoriseerde toegang. Wij delen uw gegevens niet met derden en wij verhandelen uw gegevens niet, tenzij een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons tot delen verplicht. Wij gebruiken uw gegevens enkel voor adequate verlening van rechtsbijstand.

Wij nemen uw privacy en onze geheimhoudingsplicht, die wij hebben op grond van onze hoedanigheid van advocaat, erg serieus. Heeft u bezwaren tegen het door ons bewaren of gebruiken van uw persoonsgegevens, neemt u dan s.v.p. met ons contact op.

Adres

Brinkstraat 1
7512 EB Enschede 

Tel. 053 - 431 15 70

E-mail: info@topadvocaat.nl

Ons kantoor is tijdens werkdagen geopend van 9.30 tot 17.00 uur.

Wij stellen het op prijs wanneer u voor uw bezoek aan ons kantoor 
een afspraak maakt.

Locatie

Topadvocaat en Topadvocaten zijn beschermde handelsnamen en Topadvocaat.nl is de website van de advocatenmaatschap Coenen Kikkert Advocaten, in het handelsregister ingeschreven onder KvK nr. 60913932.